ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДОСТАВКА ДО ДОМА  www.frudada.com

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Услугата доставка до дома от www.frudada.com се притежава от „Сантулита“ ООД и се управлява от „Сантулита“ ООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително но не само Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Извършвайки дейността си, „Сантулита“ ООД, ЕИК BG203555016, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Ами Буе 60, обработва информацията в онлайн формата на сайта,  представляваща лични данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да ви информира за начина, по който обработваме в качеството на администратор вашите лични данни, както и вашите права.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Сантулита“ ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните ви данни, която ви предоставяме.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и имейл).

 

„Сантулита“ ООД не обработва информация за Вас свързана с лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

 

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Сантилита“ ООД събира, използва, съхранява и обработва личните ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на вашите поръчки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Дружеството, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „Сантулита“ ООД.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Сантулита“ ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

- При попълване на онлайн формата и изпращане на поръчка – имената ви; електронния ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от вас стоки; телефонен номер;

- За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби - имената ви, имейл адреса ви, продуктите, които са закупени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;


 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Сантулита“ ООД са:

- Дейности по управление на услугата доставка до дома

- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка на „Сантулита“ ООД на основание сключването на договор от разстояние;


 

Възможно е периодично да използваме личната ви информация, за да се свързваме с вас по телефон и изпращаме важни съобщения като известия относно покупките ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

 

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от вас информация, за да администрираме тези програми.

 

В допълнение, вашите данни се обработват от „Сантулита“ ООД и за целите на:

- Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „Сантулита“ ООД, на основание легитимния интерес;

- Запитвания, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието ви;

 

VII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът ви до социалните мрежи като Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Сантулита“ ООД не отговаря за защитата на личните ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„Сантулита“ ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на „Сантулита“ ООД или помагат на „Сантулита“ ООД в доставката към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел доставка на продуктите; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

 

За случаите, в които „Сантулита“ ООД споделя информация за вас с трети лица – доставчици на „Сантулита“ ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

 

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене – „Сантулита“ ООД да разкрие личната ви информация. Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

 

Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

ТРАНСФЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ

„Сантулита“ ООД не прехвърля данните ви в трети страни извън ЕС като правило.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

„Сантулита“ ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

 

Всички служители на „Сантулита“ ООД са задължени да опазват поверителността на информацията ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

XII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ако сте предоставили ваши лични данни на „Сантулита“ ООД, вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- право на достъп до личните ви данни, обработвани от „Сантулита“ ООД;

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните ви данни;

- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните ви данни, когато има законни основания за това;

- право да откажете обработване на личните ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени вашите права за защита на данните. Информация за компетентния орган: Комисия за защита на личните данни, Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02 915 3 518, интернет страница: www.cpdp.bg

 

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на shop@frudada.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: 1000 София, ул. Уилям Гладстон 60, за длъжностното лице за защита на личните данни.

 

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

 

Упражняването на вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

XIII. ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Сантулита“ ООД, свържете се с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

XIV. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за защита на личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за защита на личните данни“.

 

Настоящите условия влизат в сила на 23.03.2020 г.


 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защита на лични данни в „Сантулита“ ООД, моля да се свържете с нас по един от следните начини:  на имейл адрес: shop@frudada.com; на пощенски адрес: ул. Ами Буе 60, за длъжностното лице за защита на личните данни;